لیست برخی از سرورهای اختصاصی آمریکا

خرید سرور اختصاصی

قدرت ، کیفیت و پشتیبانی را با ما احساس کنید

سرورپردازندهRAMهاردپهنای باندامکانات دیگر قیمتسفارش
Opteron 1385Opteron 1385 – 4Cor8GB – DDR22TB SATA 20TB - 87,000 تومان /ماهانهخرید سرور
Phenom x4 640Phenom x4 640 – 4Cor4GB – DDR2500GB SATA20TB - 87,500 تومان /ماهانهخرید سرور
۲XL5420Dual Xeon 5420 – 8Cor16GB – DDR21TB SATA20TB - 140,000 تومان /ماهانهخرید سرور
۵۴۲۰-۴TBDual Xeon 5420 – 8Cor16GB – DDR24TB SATA30TB Free Direct Admin 157,500 تومان/ماهانهخرید سرور
AMD FX-41 AMD FX-41 – 4Cor 16GB – DDR34TB SATA or 120GB SSD 30TB Free Direct Admin 175,000 تومان /ماهانهخرید سرور
i7 2600KI7-2600 – 4Cor8GB – DDR3250GB SATA30TB Free Direct Admin 175,500 تومان /ماهانهخرید سرور
Opteron 8220Dual-Core Opteron 8220 – 8Cor32GB – DDR2500GB SATA30TB Free Direct Admin 210,000 تومان /ماهانهخرید سرور
۵۵۲۰-۲۴GBDual L5520 – 8Cor24GB – DDR32TB SATA Enterprise or 120GB SSD30TB Free Direct Admin 212,500 تومان/ماهانهخرید سرور
۵۶۳۹-۲۴GB Dual Xeon 5639 – 12Cor 24GB – DDR32TB SATA Enterprise or 120GB SSD 30TB Free Direct Admin 246,000 تومان /ماهانهخرید سرور
AMD FX-81AMD FX-81 – 8Cor16GB – DDR32TB SATA or 120GB SSD30TB Free Direct Admin 246,500 تومان /ماهانهخرید سرور
Dual E5620 48GBDual E5620 – 8Cor48GB – DDR34TB SATA30TB Free Direct Admin 275,000 تومان /ماهانهخرید سرور
E5-2620E5-2620 – 6Cor64GB – DDR34TB SATA or 240GB SSD30TB Free Direct Admin 595,500 تومان/ماهانهخرید سرور