لیست برخی از سرورهای اختصاصی انگلیس

خرید سرور اختصاصی

قدرت ، کیفیت و پشتیبانی را با ما احساس کنید

سرورپردازندهRAMهاردپهنای باندامکانات دیگر قیمتسفارش
D10-210X3450 – 4Cor16GB – DDR34TB SATA or 500GB SSD نامحدود Free Direct Admin320,000 تومان /ماهانهخرید سرور
D10-240E3-1230 – 4Cor16GB – DDR34TB SATA or 500GB SSDنامحدود Free Direct Admin395,000 تومان /ماهانهخرید سرور
D10-260E3-1240v2 – 4Cor32GB – DDR34TB SATA or 500GB SSDنامحدود Free Direct Admin440,000 تومان /ماهانهخرید سرور
D10-310E5-2430 – 6Cor48GB – DDR34TB SATA + 240GB SSD or 8TB SSHDنامحدودFree Direct Admin575,000 تومان/ماهانهخرید سرور
D10-410 Dual E5520 – 8Cor96GB – DDR34TB SATA + 240GB SSD or 8TB SSHDنامحدود Free Direct Admin759,000 تومان /ماهانهخرید سرور
D10-430E5-2640v3 – 8Cor128GB – DDR34TB SAS or 8TB SSHDنامحدودFree Direct Admin865,000 تومان /ماهانهخرید سرور
D10-220STX3470 – 4Cor16GB – DDR312TB SASنامحدود Free Direct Admin569,000 تومان /ماهانهخرید سرور
D10-220SRX3470 – 4Cor16GB – DDR332TB SATAنامحدودFree Direct Admin992,000 تومان/ماهانهخرید سرور
D10-460SR E5-2640v3 – 8Cor32GB – DDR396TB SATA or 72TB SASنامحدود Free Direct Admin1,870,000 تومان /ماهانهخرید سرور
D10-610Dual E5-2670 – 16Cor192GB – DDR31TB SSDنامحدودFree Direct Admin1,929,000 تومان /ماهانهخرید سرور
D10-710Quad E5-4620 – 32Cor192GB – DDR31TB SSDAنامحدود Free Direct Admin2,955,000 تومان /ماهانهخرید سرور
D10-810Quad E5-4657Lv2 – 48Cor192GB – DDR31TB SSDنامحدودFree Direct Admin4,029,000 تومان/ماهانهخرید سرور