لیست برخی از سرورهای اختصاصی ایران پارس آنلاین

خرید سرور اختصاصی

قدرت ، کیفیت و پشتیبانی را با ما احساس کنید

سرورپردازندهRAMهاردپهنای باندقیمتسفارش
server afranet 1dual Intel® Xeon® E56308GB – DDR31TB SATA Or 128G SSD 500 Gig 350,000 تومان /ماهانهخرید سرور
server afranet 2dual Intel® Xeon® E563016GB – DDR31TB SATA Or 128G SSD500 Gig 380,000 تومان /ماهانهخرید سرور
server afranet 3dual Intel® Xeon® E563024GB – DDR31TB SATA Or 128G SSD500 Gig 410,000 تومان /ماهانهخرید سرور
server afranet 4dual Intel® Xeon® E563032GB – DDR31TB SATA Or 128G SSD500 Gig 440,000 تومان/ماهانهخرید سرور