لیست برخی از سرور اختصاصی زیر ساخت

خرید سرور اختصاصی

قدرت ، کیفیت و پشتیبانی را با ما احساس کنید

سرورپردازندهRAMهاردپهنای باندقیمتسفارش
server tic 1dual Intel® Xeon® E56308GB – DDR31TB SATA Or 128G SSD 500 Gig 430,000 تومان /ماهانهخرید سرور
server tic 2dual Intel® Xeon® E563016GB – DDR31TB SATA Or 128G SSD500 Gig 460,000 تومان /ماهانهخرید سرور
server tic 3dual Intel® Xeon® E563024GB – DDR31TB SATA Or 128G SSD500 Gig 490,000 تومان /ماهانهخرید سرور
server tic 4dual Intel® Xeon® E563032GB – DDR31TB SATA Or 128G SSD500 Gig 520,000 تومان/ماهانهخرید سرور