لیست برخی ازسرورهای اختصاصی OVH (فرانسه)

خرید سرور اختصاصی

قدرت ، کیفیت و پشتیبانی را با ما احساس کنید

سرورپردازندهRAMهاردمحدودیت ip پهنای باندامکانات دیگر قیمتسفارش

E3-SAT-1

E3 1225v2 – 4Cor16GBH.D.D : 4TB SATA OR 360GB SSD 16ipunlimitedFree Direct Admin$44.9/monthخرید سرور

HOST-L

D-1520 – 4Cor32GB4TB SATAنامحدود Free Direct Admin290,000 تومان /ماهانهخرید سرور
MC-32 i7-4790K – 4Cor32GB 512GB SSDنامحدود Free Direct Admin330,000 تومان /ماهانهخرید سرور
SYS-IP-5Dual Xeon E5606 – 8Cor96GB4TB SATA or 1TB SASنامحدودFree Direct Admin360,000 تومان/ماهانهخرید سرور
FS-16T Atom-C2750 – 8Cor16GB12TB SATAنامحدود Free Direct Admin380,000 تومان /ماهانهخرید سرور
FS-30TD-1520 – 4Cor32GB30TB SATAنامحدودFree Direct Admin640,000 تومان /ماهانهخرید سرور
ML-128E5-2630v3 – 8Cor128GB1TB SSDنامحدود Free Direct Admin895,000 تومان /ماهانهخرید سرور
FS-60TE5-2620v3 – 6Cor64GB60TB SATAunlimitedFree Direct Admin1,530,500 doler/monthخرید سرور