لیست برخی ازسرورهای اختصاصی OVH (کانادا)

خرید سرور اختصاصی

قدرت ، کیفیت و پشتیبانی را با ما احساس کنید

سرورپردازندهRAMهاردمحدودیت ip پهنای باندامکانات دیگر قیمتسفارش

E3-SSD-1-16- CA

E3-1225v2 / 4c 3.2GHz16GB DDR33×120 GB SSD 16ipunlimitedFree Direct Admin$44/monthخرید سرور

E3-SAT-1-16- CA

E3-1225v2 / 4c 3.2GHz16GB DDR3 2x2TB SATA 16ipunlimitedFree Direct Admin$44/monthخرید سرور

E3-SAT-2-32- CA

E3-1225v2 / 4c 3.2GHz32GB DDR3 2x2TB SATA 16ipunlimitedFree Direct Admin$50/monthخرید سرور

E3-SSD-5-32- CA

E3-1245v2 / 4c 3.4GHz32GB DDR3 2×240 GB SSD 16ipunlimitedFree Direct Admin$55/monthخرید سرور

E3-SAT-3-32- CA

E3-1245v2 / 4c 3.4GHz32GB DDR32x2TB SATA 16ipunlimitedFree Direct Admin$56/monthخرید سرور

E5-SAT-1-64 – CA

E5-1620 / 4c 3.6GHz64GB DDR32x2TB SATA 16ipunlimitedFree Direct Admin$77/monthخرید سرور

E5v3-SSD-1-32 – CA

E5-1630v3 / 4c 3.7GHz32GB DDR32×480 GB SSD 16ipunlimitedFree Direct Admin$83/monthخرید سرور

E5-SAT-2-64- CA

E5-1650 / 6c 3.2GHz64GB DDR32x3TB SATA 16ipunlimitedFree Direct Admin$89/monthخرید سرور

BV-32

E3v4 / 4c 3GHz16GB DDR42x2TB SATA 16ipunlimitedFree Direct Admin$82/monthخرید سرور

HOST-32L

D-1520 / 4c 2.2GHz32GB DDR42x2TB SATA 256ipunlimitedFree Direct Admin$83/monthخرید سرور

EG-16

E3-1230v6 / 4c 3.5GHz16GB DDR42x4TB SATA 256ipunlimitedFree Direct Admin$95/monthخرید سرور

HOST-64L

D-152 / 4c 2.2GHz64GB DDR42x2TB SATA 256ipunlimitedFree Direct Admin$95/monthخرید سرور

SP-32

E3-1270v6 / 4c 3.8GHz32GB DDR42x2TB SATA 256ipunlimitedFree Direct Admin$95/monthخرید سرور

BV-64

E3v4 / 4c 3GHz64GB DDR42x2TB SATA 256ipunlimitedFree Direct Admin$101/monthخرید سرور

HOST-32H

D 1540 / 8c 2.1GHz32GB DDR42x2TB SATA 256ipunlimitedFree Direct Admin$113/monthخرید سرور

STOR-24T

D-1520 / 4c 2.4GHz16GB DDR44x6TB SATA 256ipunlimitedFree Direct Admin$118/monthخرید سرور

EG-32

E3-1270v6 / 4c 3.8GHz32GB DDR42x4TB SATA 256ipunlimitedFree Direct Admin$125/monthخرید سرور

SP-64

 E3-1270v6 / 4c 3.8GHz64GB DDR42x2TB SATA 256ipunlimitedFree Direct Admin$125/monthخرید سرور

MC-64

i7-7700K/ 4c 4.2GHz64GB DDR42x450GB NVMe 256ipunlimitedFree Direct Admin$130/monthخرید سرور

MC-64-OC

i7-7700K/ 4c 4.7GHz64GB DDR42x450GB NVMe 256ipunlimitedFree Direct Admin$130/monthخرید سرور

HOST-64H

D 1541 / 8c 2.1GHz64GB DDR42x2TB SATA 256ipunlimitedFree Direct Admin$149/monthخرید سرور

HOST-128L  

 D-1520 / 4c 2.2GHz128GB DDR42x2TB SATA 256ipunlimitedFree Direct Admin$149/monthخرید سرور