لیست برخی ازسرورهای اختصاصی OVH (استرالیا)

خرید سرور اختصاصی

قدرت ، کیفیت و پشتیبانی را با ما احساس کنید

سرورپردازندهRAMهاردمحدودیت ip پهنای باندامکانات دیگر قیمتسفارش

DO-32 APAC

E3-1245v5 / 4c 3.۵GHz32GB DDR4 2x2TB SATA 256ipbandwidth: 5TBFree Direct Admin $65/monthخرید سرور

HOST-64H

  D 1541 / 8c 2.1GHz64GB DDR4 2x2TB SATA 250ipbandwidth: 10TBFree Direct Admin $149/monthخرید سرور