لیست برخی ازسرورهای اختصاصی OVH (فرانسه)

خرید سرور اختصاصی

قدرت ، کیفیت و پشتیبانی را با ما احساس کنید

سرورپردازندهRAMهاردمحدودیت ip پهنای باندامکانات دیگر قیمتسفارش

E3-SSD-1-16 – FR 

E3-1225v2 / 4c 3.2GHz16GB DDR3 3x120GB SSD 16ipunlimitedFree Direct Admin $44/monthخرید سرور

E3-SAT-3-32- FR

  Xeon E3-1245v2  / ۴c 3.4GHz32GB DDR3 2x2TB SATA 16ipunlimitedFree Direct Admin $55/monthخرید سرور

E3-SSD-3-16 – FR 

E3-1231v3 / 4c 3.4GHz16GB DDR3 2x240GB SSD 16ipunlimitedFree Direct Admin $55/monthخرید سرور

E3-SAT3-16- FR

 E3-1231v3 / 4c 3.4GHz16GB DDR3 2x2TB SATA 16ipunlimitedFree Direct Admin $55/monthخرید سرور

E3-SSD-3-16 – FR 

E3-1231v3 / 4c 3.4GHz16GB DDR3 2x240GB SSD 16ipunlimitedFree Direct Admin $55/monthخرید سرور

E3-SSD-5-32- FR

E3-1245v2  / ۴c 3.4GHz32GB DDR3 2x240GB SSD 16ipunlimitedFree Direct Admin $55/monthخرید سرور

E3-SAT-2-32- FR

 E3-1245v2 / 4c 3.4GHz32GB DDR3 2x2TB SATA 16ipunlimitedFree Direct Admin $62/monthخرید سرور

E3-SSD-2-32- FR

  E3-1225v2 / 4c 3.2GHz32GB DDR3 3x120GB SSD 16ipunlimitedFree Direct Admin $62/monthخرید سرور

E3-SAT-2-32

  E3-1225v2 / 4c 3.2GHz32GB DDR32x2TB SATA 16ipunlimitedFree Direct Admin $62/monthخرید سرور

E5v3-SAT-1-32- FR

   E5-1630v3 4c / 4c 3.7GHz32GB DDR4 2x2TB SATA 16ipunlimitedFree Direct Admin $71/monthخرید سرور

BV-32

E3v4 / 4c 3.GHz32GB DDR4 2x2TB SATA 16ipunlimitedFree Direct Admin $77/monthخرید سرور

E5-SAT-1-64- FR

  E5-1620 4c / 4c 3.6GHz64GB DDR3 2x2TB SATA 16ipunlimitedFree Direct Admin $78/monthخرید سرور

HOST-32L

D-1520 / 4c 2.2GHz32GB DDR4 2x2TB SATA 256ipunlimitedFree Direct Admin $83/monthخرید سرور

E5v3-SSD-1-32- FR

  E5-1630v3/ 4c 3.7GHz32GB DDR42×480 GB SSD 256ipunlimitedFree Direct Admin $83/monthخرید سرور

SP-32

  E3-1270v6 / 4c 4.2GHz32GB DDR42x2TB SATA 256ipunlimitedFree Direct Admin $95/monthخرید سرور

MC-32

   i7-6700K  /۴c 4.2GHz32GB DDR42x240GB SSD 256ipunlimitedFree Direct Admin $95/monthخرید سرور

HOST-64L

   D-1520  / ۴c 2.2GHz64GB DDR42x2TB SATA 256ipunlimitedFree Direct Admin $95/monthخرید سرور

BV-64

E3v4  / ۴c 3GHz64GB DDR42x2TB SATA 256ipunlimitedFree Direct Admin $101/monthخرید سرور

HOST-32H

D 1540  / ۸c 2.1GHz32GB DDR42x2TB SATA 256ipunlimitedFree Direct Admin $113/monthخرید سرور

STOR-24T

D-1520  / ۴c 2.4GHz16GB DDR44x6TB SATA 256ipunlimitedFree Direct Admin $118/monthخرید سرور

SP-64

 E3-1270v6  / ۴c 3.8GHz64GB DDR42x2TB SATA 256ipunlimitedFree Direct Admin $124/monthخرید سرور

EG-32

E3-1270v6  / ۴c 3.8GHz32GB DDR42x4TB SATA 256ipunlimitedFree Direct Admin $125/monthخرید سرور

MC-64

  i7-7700K / 4c 4.2GHz64GB DDR42x450GB NVMe 256ipunlimitedFree Direct Admin $130/monthخرید سرور

MC-64-OC

  i7-7700K OC / ۴c 4.7GHz64GB DDR42x450GB NVMe 256ipunlimitedFree Direct Admin $130/monthخرید سرور

HOST-64H

  D 1541  / ۸c 2.1GHz64GB DDR42x2TB SATA 256ipunlimitedFree Direct Admin $149/monthخرید سرور

HOST-128L

   D-1520 / 4c 2.2GHz128GB DDR42x2TB SATA 256ipunlimitedFree Direct Admin $149/monthخرید سرور