لیست برخی ازسرورهای اختصاصی OVH (سنگاپور)

خرید سرور اختصاصی

قدرت ، کیفیت و پشتیبانی را با ما احساس کنید

سرورپردازندهRAMهاردمحدودیت ip پهنای باندامکانات دیگر قیمتسفارش

EG-32

E3-1270v6 / 4c 3.8GHz32GB DDR4 2x4TB SATA 256ipbandwidth: 10TBFree Direct Admin $125/monthخرید سرور