لیست برخی ازسرورهای اختصاصی  (انگلیس)

خرید سرور اختصاصی

قدرت ، کیفیت و پشتیبانی را با ما احساس کنید

سرورپردازندهRAMهاردمحدودیت ip پهنای باندامکانات دیگر قیمتسفارش

D2- 2 COR – 16GB – UK

i3-530 / 4c 2.9GHz16GB DDR3 4TB SATA 32ipunlimitedFree Direct Admin $50/monthخرید سرور

D2 – SAS – 2 COR – 16GB – UK

i3-530 / 4c 2.9GHz16GB DDR3 1200GB SAS 32ipunlimitedFree Direct Admin $50/monthخرید سرور

D10-210 – 16GB – UK

XEON – E3 /  NA    ۱۶GB DDR4 4TB SATA 32ipunlimitedFree Direct Admin $73/monthخرید سرور

BV-32

E3v4 / 4c 3.GHz32GB DDR4 2x2TB SATA 256ipunlimitedFree Direct Admin $77/monthخرید سرور

D10-220SR – 16GB – UK

XEON – E3 /  NA    ۱۶GB DDR4 500GB SSD 32ipunlimitedFree Direct Admin $81.5/monthخرید سرور

D10-220ST – 32GB – UK

X3470 /4c 2.9GHz32GB DDR4 500GB SAS 32ipunlimitedFree Direct Admin $80/monthخرید سرور

HOST-32L

D-1520 / 4c 2.2GHz32GB DDR4 2x2TB SATA 256ipunlimitedFree Direct Admin $83/monthخرید سرور

HOST-64L

   D-1520  / ۴c 2.2GHz64GB DDR42x2TB SATA 256ipunlimitedFree Direct Admin $95/monthخرید سرور

MC-32

   i7-6700K  /۴c 4.2GHz32GB DDR42x240GB SSD 256ipunlimitedFree Direct Admin $95/monthخرید سرور

SP-32

  E3-1270v6 / 4c 4.2GHz32GB DDR42x2TB SATA 256ipunlimitedFree Direct Admin $95/monthخرید سرور

EG-16

E3-1230v6 / 4c 3.5GHz32GB DDR42x4TB SATA 256ipunlimitedFree Direct Admin $95/monthخرید سرور

BV-64

E3v4  / ۴c 3GHz64GB DDR42x2TB SATA 256ipunlimitedFree Direct Admin $101/monthخرید سرور

HOST-32H

D 1540  / ۸c 2.1GHz32GB DDR42x2TB SATA 256ipunlimitedFree Direct Admin $113/monthخرید سرور

STOR-24T

D-1520  / ۴c 2.4GHz16GB DDR44x6TB SATA 256ipunlimitedFree Direct Admin $118/monthخرید سرور

SP-64

 E3-1270v6  / ۴c 3.8GHz64GB DDR42x2TB SATA 256ipunlimitedFree Direct Admin $124/monthخرید سرور

MC-64

  i7-7700K / 4c 4.2GHz64GB DDR42x450GB NVMe 256ipunlimitedFree Direct Admin $130/monthخرید سرور

MC-64-OC

  i7-7700K OC / ۴c 4.7GHz64GB DDR42x450GB NVMe 256ipunlimitedFree Direct Admin $130/monthخرید سرور

D10 – 64GB – UK

Xeon E5-2430 /6c 2.2GHz64GB DDR4 500GB SSD + 4TB SAS 32ipunlimitedFree Direct Admin $134/monthخرید سرور

EG-32

E3-1270v6  / ۴c 3.8GHz32GB DDR42x4TB SATA 256ipunlimitedFree Direct Admin $125/monthخرید سرور

HOST-64H

  D 1541  / ۸c 2.1GHz64GB DDR42x2TB SATA 256ipunlimitedFree Direct Admin $149/monthخرید سرور

HOST-128L

   D-1520 / 4c 2.2GHz128GB DDR42x2TB SATA 256ipunlimitedFree Direct Admin $149/monthخرید سرور

D11- 64GB – UK

Xeon E5-2430  /۶c 2.2GHz64GB DDR4 1TB SSD + 8TB SAS 32ipunlimitedFree Direct Admin $198/monthخرید سرور

D10-240 – 64GB – UK

Xeon E3-1270 v5  / ۴c 3.6GHz64GB DDR4 8TB SATA 32ipunlimitedFree Direct Admin $245/monthخرید سرور

D10-SSD – 64GB – UK

Xeon E3-1270 v5  /۴c 3.6GHz64GB DDR4  ۱TB SSD 32ipunlimitedFree Direct Admin $248/monthخرید سرور

D10-310 – 128GB – 12 Cor – UK

Xeon E3-1270 v5 /4c 3.6GHz128GB DDR4    ۴TB SATA 32ipunlimitedFree Direct Admin $612/monthخرید سرور

D10-SSD – 128GB – 16 COR – UK

Xeon E5-2630 v4  /۱۰c 2.2GHz128GB DDR4   ۵۰۰GB SSD 32ipunlimitedFree Direct Admin $624/monthخرید سرور

D10-SSD – 256GB – 16COR – UK

Xeon E5-2630 v4 / 10c 2.2GHz 256GB DDR4   ۲TB SSD 32ipunlimitedFree Direct Admin $1236/monthخرید سرور